Становище на омбудсмана Мая Манолова, относно издадени решения от ТЕЛК

За съжаление станахме свидетели как отмяната на текстове от Наредбата за медицинската експертиза от влязло в сила съдебно решение на ВАС може да навреди на нашите членове при тяхното преосвидетелстване от ТЕЛК. Имахме редица случаи, при които процентът на трайно намалена работоспособност беше значително занижен, поради факта, че той се определя само от основното заболяване, без да са взети предвид съпътстващите.


Това наложи бързата реакция от страна на организацията ни „Малки български хора”. Преди около две седмици нашият председател инж. Светослав Чернев сигнализира омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова. Тя се запозна със случаите и изрази мнение, че определянето от страна на ТЕЛК на проценти само за водещото заболяване, при наличие на придружаващи заболявания, сериозно нарушава правата на хората с увреждания.

Във връзка с това г-жа Манолова изпрати становище до министъра на здравеопазването проф. Николай Петров и на труда и социалната политика Бисер Петков, в което са включени следните две предложения:

1. Да бъде включен изричен текст в Преходните и заключителни разпоредби на Проекта за постановление за приемане на Наредба за медицинската експертиза (НМЕ), който да урежда възможността за гражданите, които са били освидетелствани/преосвидетелствани от ТЕЛК през периода между отмяната на текстовете на НМЕ от ВАС и приемането на нова наредба и им е определен процент за трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане само за основното заболяване, по тяхно желание, да могат да се явят отново пред същата ТЕЛК за нова експертна оценка в максимално кратък срок.

2. Да бъде приета и разпоредба, която да гарантира, че хората с увреждания, на които е била определена дата за освидетелстване/преосвидетелстване в периода, през който новата наредба все още не е била в сила, няма да понасят неблагоприятните последици от създалата се ситуация и при спазени от тях изисквания за подаване на документите за явяване пред ТЕЛК, ще могат да ползват всичките си права като хора с увреждания от определената им дата на инвалидност/ момента на изтичане на предходното им експертно решение.

Очакваме скорошно разрешение на проблема от отговорните институции.

Хостингът и домейнът за този сайт са осигурени с любезното съдействие на СуперХостинг.БГ